Prihláste sa do šou

Adresa, na ktorej Vás zastihneme

Fotografie

fotky posielajte najmenej v rozlíšení 320x240px, maximálna veľkosť súboru je 2MB
(povolené typy súborov - .jpg,.gif,.jpeg)

 

Podmienky registrácie: Registráciou do televíznej šou „FARMA“ udeľuje registrovaný spoločnosti MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o., Bratislavská 1/a, 843 56 Bratislava - Záhorská Bystrica, IČO 31 444 873, zapísaná v Obchodnom registri, Okresného súdu Bratislava 1, oddiel Sro, vložka č. 12330/B (ďalej len „MS“) súhlas na spracúvanie všetkých ním poskytnutých osobných údajov za účelom vedenia databázy k realizácii televíznej šou „FARMA“. Súhlas so spracúvaním osobných údajov sa udeľuje dobrovoľne na dobu realizácie televíznej šou „FARMA“ a je možné ho kedykoľvek, bezplatne, písomne, formou listu doručeného MS odvolať. Registrovaný má vo vzťahu k jeho spracúvaným osobným údajom všetky práva ustanovené najmä § 28 a súvisiacimi zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení zákona 84/2014 Z.z.